top of page

İcra ve İflas Hukuku

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Borçlarını, zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı, İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk Lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için, devlet zor gücünün yardımı ile alacaklının alacaklarına nasıl kavuşacağını düzenleyen hukuk dalına İcra İflas Hukuku ya da Cebri İcra Hukuku denir.

Borçlu aleyhine icra takibi, koşullarının oluşması halinde ise iflas yoluyla da takip yapılabilmektedir.

Genel haciz yoluna başvurmada alacaklıların elinde belge olması zorunlu olmayıp, adi senet, para borcu ikrarı içeren noter senedi, resmi dairelerce veya yetkili makamlarca yetkileri dahilinde ve usulüne göre verilmiş para alacağını gösterir belge yeterlidir. Genel haciz yolunda ödeme süresi, ödeme emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün olmakla birlikte borçlu üç sebeple bu süre içerisinde itiraz edebilir. Bu sebepler kanunda, yetkiye itiraz, imzaya itiraz ve borca itirazdır. Kambiyo senedine (bono, poliçe, çek) bağlı alacaklarında ise ödeme süresi 10 gündür. Ayrıca borçlu 5 gün içerisinde İcra Mahkemesi’ne itirazda bulunabilir. İlamsız takip yolunda, ipotek akit tablosu para borcu ikrarı içermiyorsa, alacaklı ipoteğin paraya çevrilmesini isteyebilmektedir. Borçluya İcra ve İflas Kanununun 148.maddesine göre ödeme emri gönderilir. İlamlı takip iki şekilde olmaktadır; birincisi alacak ve ipotek hakkı veya her ikisi bir ilamda veya ilam niteliğinde belgede tespit edilmiş olması, ikincisi ise akit tablosunun para borcu ikrarı içermesidir.

 

Müvekillere kambiyo senedi, çek, senet, ilam ve ticari işlemlerden kaynaklanan borç ve alacakların tahsili için hukuki destek verimektedir.

İcra ve İflas Hukuku’na göre verilen hizmetler;

 • Ticari ve şahsi alacakların ilamlı ve ilamsız icra takibinin hazırlanması ve açılması.

 • Kambiyo senetlerine müstenit haciz yolu ile takip.

 • Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip.

 • Yeni Çek Yasası uyarınca Karşılıksız Çek Keşide etme ile ilgili suç duyurularında bulunma ve süreç takibi.

 • İcra ve iflas hukukuna ilişkin davalarda, müvekkillerimizin menfaatlerini koruyarak alacakların tahsilini karara bağlatma adına hızlı çözüm senaryoları üretme.

 • Şahıs ve şirket borçlarının yeniden yapılandırılması. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması.

 • Alacaklılar ile uzlaşma görüşmeleri.

 • İcra ve iflas takiplerine karşı itiraz ve şikayet işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu işlemlere yapılan itirazın iptali, itirazın kaldırılması, menfi tespit ve istirdat davalarının takibi.

 • İhtiyati Haciz kararlarının alınması ve takibi.

 • Kiralanan taşınmazların ilamsız icra yolu ile tahliyesi.

 • İflas yolu ve iflas davası takibi.

 • İflasın ertelenmesi ve Konkordato ilanı işlemlerinin takibi.

 • İstihkak davalarının takibi.

bottom of page