top of page

Kamlaştırmasız El Atma ve Ecrimisil Davaları

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA VE ECRİMİSİL DAVALARI

Kamulaştırmasız el atma (hukuki veya fiili el atma); kamulaştırma yetkisine sahip idarelerin, usul ve esaslara aykırı şekilde kamulaştırma yapmaksızın, bedeli nakden ve peşinen ödenmeksizin iradi veya gayri iradi bir şekilde hukuken veya fiilen işgal ederek, başkasına ait bir taşınmaza, kalıcı olarak el atması veya kamu hizmetine tahsis etmesi ya da bu amaçla üzerine kalıcı bir tesis inşa etmesidir. İdarenin el koyması sebebiyle mülkünde tasarruf etme imkânını kaybettiği için vatandaş tarafından kamulaştırmasız el atma davası açılabilmekte, bedelini kendisine ödenmesini talep edebilmekte ve ecrimisil talep edebilmektedir.

Hukuki el atmalara ilişkin olarak aşağıdaki şartların bir arada bulunması gerekmektedir:

- İmar planına malikin taşınmazı, yeşil saha, park okul gibi kamuya ayrılan alanı üzerinde olmalıdır.

- İmar planı kesinleşmiş olmalıdır. 

- İmar planının kesinleşmesinden itibaren beş yıl geçtiği halde belediye ve ilgili idare tarafından kamulaştırma işlemi yapılmamış olmalıdır.

Müvekkiller adına kamulaştırmasız el atma tazminatı ve ecrimisil istemlerinde hukuki hizmet verilmektedir.

  • Şartların tümünün bir arada sağlanması durumunda, kamulaştırma bedelinin ilgili idare tarafından ödenmesi ve ecrimisil talebiyle dava açılması.

  • İçtihatlarla açıklığa kavuşması gereken imar planları sebebiyle ortaya çıkan hukuki el atmanın zorunlu olup olmadığının araştırılması, danışmanlık verilmesi.

bottom of page