top of page

Şirketler Hukuku

ŞİRKETLER HUKUKU

Geniş anlamda şirket; girişim, faaliyet, hukuki veya fiili bir durumda birden fazla unsurun bir araya gelmesidir. Dar anlamda ise; kazanç sağlamayı hedefleyen kişi ve mal, hizmet topluluğudur.

Şirkete yönelik unsurları aşağıda sıralar isek;

- Şahıs unsuru; ticaret şirket ile en az bir kişinin emeğini ve /veya mallarını müşterek kazanç elde etmek için birleştirir. Kural olarak gerçek veya tüzel fark etmez.

-Sözleşme unsuru; İradelerin şirket kurma noktasında birleşmesi, ortak menfaat gözetilmesi gerekir. Kural olarak şekil şartı yoktur. Türk Tîcaret Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan şirketlerin tüzel kişiliği vardır ve ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar.  

-Sermaye unsuru; ticaret şirketinin kuruluş ve işleyişi için gerekli olan, ortaklar tarafından taahhüt de bulunulan, maddi olarak ölçülebilen değerlerdir. Şirketin amacına göre sermaye türü değişebilmektedir.

-Ortak Amaç unsuru; her ortak aynı amacı taşımalıdır, amaç iktisadi olmalıdır. Kural olarak kazanca ve zarara beraber katılım gerekir.

- Ortak amaca ulaşabilmek için gayret ve özen sarf etme yükümlülüğü (Affectio Societatis unsuru) ; tüm şirketlerde vardır fakat oranları farklıdır. Hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre tüzel kişiliğe haiz ticaret şirket çeşitleri kolektif, komandit, limited, anonim ve kooperatiflerdir. Bunlardan; kolektif, adi komandit ve adi şirketler şahıs şirketidir. Limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ise sermaye şirketidir. Bunların dışında kalanlar adi şirket olarak nitelendirilmekte olup, bu tür şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Ticaret şirketleri arasında sayılan kooperatiflerin Kooperatif Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan ortaklık türü kooperatif ortaklıktır ve tüzel kişiliği vardır.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku içerisinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devir edilmesi, tip değiştirmesi ve tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve şirketlerin ticaretlerine ilişkin hukuki ilişkilerini inceleyen bir hukuk dalıdır.

Müvekkillere ticaret şirketlerinin ticari alacak davaları, iptal davaları, hissedar temsili, her tipteki birleşme ve satın alma, devir etme veya alma, yeniden yapılanma konularında hukuki danışmanlık verilmekte ve uyuşmazlıkları çözüme ulaştırılmaktadır.

Şirketler Hukuku’na göre verilen hizmetler;

  • Yurt içinde stratejik - finansal yatırım ve iş yapan yerli ve yabancı şirket ve gruplara şirketler hukuku alanında danışmanlık verilmesi.

  • Ticaret şirketlerinin halka açılma, özelleştirme, birleştirme, tip değiştirme, devretme/devralma sözleşme taslaklarını hazırlanması. Rekabet hukuku kurallarına uyum ile birlikte sağlanması yönünde danışmanlık sunulması.

  • Hisse satış - devir işlemlerinin, sözleşmelerin münazara ve sonuca ulaşmasında müvekkillerin temsil edilmesi.

  • Müvekkillerin Türkiye’de iştiraklerinin açılması, yerli veya yabancı ortaklık girişimi kurulması, Türk ve yabancı şirketler arasında acentelik (franchise), distribütörlük, bayilik, iş ortaklığı gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması ve münazara sürecinde bulunarak imzalanması konularında hizmet verilmesi.

  • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana dair ceza ve idare davaları, iptal davaları, alacak davalarında müvekkillerin temsil edilmesi

  • Ortaklık ve hissedarlık ilişkileri, genel kurul toplantıları, hakların kullanımı konusunda hissedar temsilcisi olarak yönetim sorumluluğunun denetlenmesi.

bottom of page