top of page

İş Hukuku

İŞ HUKUKU

İş Hukuku’nun temel işlevi, taraf olan işçi ve işveren arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesidir. Konusu, hizmet akdinden doğan ve tabi yükümlülüğü içerisindeki; işçi ücretlerinin, genel çalışma şartlarının kanuna ve amacına uygun şekilde belirlenmesi, düzenlenmesi ve daha iyiye yönlendirilmesi noktasında işveren – işçi ve onların devletle ilişkilerini ve işçi sendikalarını kapsayan, bu alandaki konuları araştıran, endüstri ilişkilerinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklara karşı önleyici yapılanmayı uygulayan hukuk dalıdır.

İş hukukunun temel özellikleri:

1. İşveren tarafından işçinin emeğinin sömürülmemesi, hakkının ihlal edilmemesi için iş hukukunda işçi haklarının korunması önceliklidir.

2. İş hukuku aksi sadece işçinin lehine kararlaştırılabilen nisbi emredici kurallar içerir. Örneğin işçiye asgari ücretin altında ücret verilememektedir.

3. İş hukuku çerçevesinde herhangi bir hükümle ilgili tereddüt yaşanması durumunda işçi lehine yorum getirilir.

4. İş hukukunda işçinin kişiliğine öncelik verilir ve buna bağlı olarak hizmet sözleşmesi işveren ile işçi arasındaki karşılıklı edimlerin sorumluluklarına dayalı ilişkinin çerçevesini çizer.

5. İşçiler, sendikalar aracılığıyla yönetime katılabilir.

6. Özel hukuka ait kriterleri barındıran iş hukuku, işçi ve işverenin çalışma hayatında karşılıklı ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin müdahalesinden dolayı karma hukuk özelliği taşır.

 

Kıdem ve ihbar tazminatı, işçilik ücreti alacakları, iş kazaları, işe iade davaları, işçi- işveren ilişkisinde ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde verilen hukuki hizmetlerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir;

  • İşçi ve işveren arasındaki hizmet sözleşmelerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması ve müzakere edilmesi.

  • İş hukuku mevzuatında meydana gelen değişiklikler neticesinde iş sözleşmelerinin yenilenmesi.

  • İşyeri yönetmeliklerinin kanuna ve amacına uygun şekilde hazırlanması.

  • İşçi- İşveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yoluna gidilmesi.

  • İşyerlerinin İnsan Kaynakları birimlerinin yapılandırılması, bilgilendirilmesi, uygulamanın kanuna uygunluğunun denetlenmesi, hizmet sözleşmelerinin kanuna uygun sonlandırılması.

  • İşçi ve İşveren ilişkileri kapsamında, akdi ve kanuni yükümlülükleri yerine getirmeye yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve çekilmesi ve sürecin takip edilmesi.

  • İşletme kararlarına göre devir, birleşme, yeniden yapılandırmaların hizmet sözleşmeleri üzerindeki etkileri için hukuki danışmanlık verilmesi.

  • İşçi ve İşyeri nakilleri, işyeri değişikliğine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi.

  • İşçi güvenliği, korunması, üretim ve işletmenin güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarını önlemek amacıyla İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi.

  • İşe iade davaları, fazla çalışma, ihbar, kıdem veya sair iddialarla talep edilen ücret ve tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müfettişlikleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, idari ve hukuki süreçlerde, iş hukukuna göre doğan ihtilafların çözümünde müvekkilimizin haklarının temsil edilmesi.

bottom of page